Make your own free website on Tripod.com

Cross Browser marquee

ออกแบบโดย: Hot Script

คำอธิบาย: สคริปต์นี้เป็นการโชว์แท็กซ์ในลักษณะเคลื่อนจากซ้ายไปทางขวาเรียกว่า <marquee>

ทดลองใช้:

ขั้นตอนที่ 1: เพียงแต่ก๊อปปี้โค้ดจากข้างล่างนี้ใส่ไว้ในส่วน<body> ของเว็บเพจ :

เลือกข้อความทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ได้ในส่วนของ ความ กว้าง สูง และความเร็ว และข้อความที่ใช้แสดง (width, height, speed, and contents).