Make your own free website on Tripod.com

Don't Click Banner

ออกแบบโดย : Hot Script

คำอธิบาย: เป็นสคริปต์ในการแสดงลิงค์ของแบนเนอร์ เพราะเมื่อคุณลากลิงค์ผ่าน แบนเนอร์นั้น ลิงค์ก็จะทำงาน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพและ url ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างทดลองใช้:
Move your cursor over this banner/link


ขั้นตอนที่ 1: ก๊อปปี้โค้ดข้างล่างนี้วางไว้ในที่คุณต้องการแต่ต้องอยู่ในส่วนของ <body>

เลือกข้อความทั้งหมด