Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง
วัดพุทธาธิวาส
พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

วัดพุทธาธิวาส ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 โดยมี คณะผู้ริเริ่มดำเนินการ คือ
พระพิทักษ์ธานี (เล็ก)
นายอำเภอเบตง
นายพุ่ม คชฤทธิ์
นายกิมซุ้ย ฟุ้งเสถียร และ
นายผล สุภาพ
ระยะแรกเรียกว่า วัดเบตง ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เขต วิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2510 วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนน รัฐกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 308 ตารางวา
ทิศเหนือยาว 60 เมตร ติดต่อ กับเนื้อที่ของเอกชน
ทิศใต้ยาว 17 เมตรติดต่อกับสวนยาง
ทิศตะวันออกยาว 276 เมตร ติดต่อกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ
ทิศตะวันตกยาว 203 เมตร ติดต่อกับที่ดินของเอกชนที่มีธรณีสงฆ์ 1 แปลงเนื้อที่ 12ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งเนื้อที่วัดออกเป็นชั้น รวม 5 ชั้น อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ. 2508 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 3 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี พื้นหินขัด ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 โครงสร้างเนื้อแข็งหลังคามุงสังกะสี พื้นลาดซีเมนต์ขัดเงา กั้นฝาผนังด้านเดียว กุฏิสงฆ์มีจำนวน 6 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง นอกจากนี้ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาพักผ่อน และวิหารสำหรับปูชนีวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดเท่าพระองค์จริงวัดพุทธาธิวาส
ต่อมามีการสร้างพรมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศขึ้นอีก 1 หลัง เป็นศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้วัดพุทธาธิวาส เป็นวัดทีสวยงามตั้งเด่นอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ในระยะใกล้และไกลสวยงามมาก และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลาอีกด้วย วัดพุทธาธิวาสเป็นแหล่งศิลปกรรมสร้างใหม่แต่เป็นสุดยอดแห่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ทั้งองค์พระธาตุเจดีย์ อุโบสถ วิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และจิตรกรรมต่างๆ ล้วนประณีตสวยงาม มีการจัดวางให้ลดหลั่นกันไปตามเนินเขาที่ดูโดดเด่นสง่างาม มีความตั้งใจที่จะจัดวางสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติรอบๆด้าน
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster