Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

ป่าบาลา - ฮาลา
เป็นป่าดงดิบชื้นอยู่บริเวณตอนใต้สุดของประเทศไทย ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย อยู่ในท้องที่จังหวัดยะลา และนราธิวาสที่พักหน่วยพิทักษ์ป่า เมื่อพูดถึง ป่าบาลา ฮาลา ตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ป่าบาลา จะหมายถึง ป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ส่วน ป่าฮาลา หมายถึง ป่าดงดิบชื้นในท้องที่จังหวัดยะลาคำว่า บาลา หมายถึง ที่ราบ โรงพัก ที่สอนหนังสือ ส่วนคำว่า ฮาลา หมายถึง ผู้ถูกเนรเทศ หรือผู้ถูกอพยพ ป่าบาล ฮาลา มีที่ราบกลางป่าฮาลาเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีชุมชนอาศัยอยู่ แต่เนื่องจากปัญหาการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ทางราชการจึงต้องอพยพคนออกจากพื้นที่เมื่อปี พ.ศ.2496
ปัจจุบันที่ราบฮาลากลายเป็นทุ่งหญ้ากลางป่าเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าซึ่งมีอยู่อย่างชุกชุมที่ราบฮาลาได้รับ การกล่าวขานมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าบาลา ฮาลาเพราะว่าความยากลำบากในการเข้าถึง ป่า บาลาฮาลาจึงทำให้ถูกจัดเป็นป่าดงดิบชื้นที่เป็น ตัวแทนของป่าที่อุดมสมบูรณ์ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปสัมผัส กับความสวยงามตามธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่กลุ่มต้นไม้ที่ช่วยกัน รองรับน้ำฝนและปล่อยไหลลงมารวมกันเป็นน้ำตกลำธาร สร้างความเย็นฉ่ำแก่ผู้ที่เข้าไปสัมผัส และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ 3 สายได้แก่แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก - ลก ซึ่งให้ความชุ่มชื้นและความ อุดมสมบูรณ์แก่พื้นดินรวมทั้งให้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส
นอกจากนี้ ป่าบาลา ฮาลา ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ทั้งพรรณพืชและสัตว์นานาชนิดเนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ใกล้แนวเขตเส้นศูนย์สูตรมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ในพื้นที่มีความชื้นสูงมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่อยู่ในเขตศูนย์กลางกระจายพันธุ์ของหวายจึงมีหวายชนิดต่างๆ มากมาย พื้นที่นี้ยังมีพืชพวกสมุนไพรรวมทั้งเครื่องเทศชนิดต่างๆ หลากหลายชนิด ได้แก่ กระวาน กานพลู ส้มแขก เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่ารอการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากผู้สนใจทุกท่าน พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีรับสั่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและต้นน้ำลำธารว่าควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันพื้นที่ ป่าบาลา ฮาลา ได้รับการคุ้มครองเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่ 2
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster