Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

เขื่อนบางลาง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกในภาคใต้ก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันอุทกภัย การชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเมืองของประชาชนเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคใต้ ตัวเขื่อนบางลางสร้างปิกั้นแม่น้ำปัตตานีที่บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างตัวเมืองยะลาไปทางตอนใต้ประมาณ 58 กิโลเมตร โดยมีถนนแยกจากทางหลวงสายยะลา เบตง ที่ กม.45+600 เข้าไปยังที่ตั้งเขื่อนอีกประมาณ 12.5 กิโลเมตร แม่น้ำปัตตานี มีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐมาเลเซีย ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นแม่น้ำที่มีต้นน้ำอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ลำน้ำตลอดสายไหลขึ้น ทางเหนือด้านจังหวัดยะลาและไหลลงสู่อ่าวไทยในท้องที่จังหวัดปัตตานี
โครงการเขื่อนบางลางเป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้สร้างขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้มีมากมายหลายประการประกอบด้วย
1. ป้องกันน้ำท่วม
สภาพของลำน้ำปัตตานีทางต้นน้ำเป็นป่าเขาลำน้ำแคบและชันทำให้น้ำไหลแรง แต่เมื่อลงมาถึงตอนล่างไหลผ่าน ที่ราบทำให้น้ำไหลช้าลง มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางตอนล่างในฤดูน้ำหลากเป็นประจำทำความเสียหายให้แก่การเกษตรกรรม ตลอดจนบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมในท้องที่จังหวัดยะลาและปัตตานีอยู่เสมอ อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางสามารถเก็บน้ำได้เต็มที่ถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณเก็บกักดังกล่าวจะช่วยป้องกันน้ำท่วมบริเวณตอนล่าง ของลุ่มแม่น้ำปัตตานีได้เป็นอย่างดี และถึงแม้จะเกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อกันอ่างเก็บน้ำจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยลงได้
2.การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังผลิต 24,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 200 ล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง ส่งไปให้ประชาชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดอื่นในภาคใต้ ช่วยระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น สามารถรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การชลประทาน น้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนบางลางเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะสัมพันธ์กับการจัดสรรน้ำเพื่อ การชลประทานแก่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานีรวม 2 โครงการ ในเนื้อที่ประมาณ 380,000 ไร่ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
4. การประมงน้ำจืด ทะเลสาบเหนือเขื่อนบางลางบริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนบางลางครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 32,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารของปลาและสัตว์น้ำเนื่องจากอ่างเก็บน้ำมีระดับความลึก แตกต่างกันทำให้ปลาชนิดต่างๆ สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯได้ร่วมกับกรมประมงพัฒนาอ่างเก็บน้ำบางลางให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ โดยในขั้นต้นได้ปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ลงในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้านตัว ซึ่งช่วยเพิ่มอาชีพและรายได้แก่ราษฎรที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเขื่อนในโอกาสต่อไป
5 สถานที่พักผ่อน และ ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำเหนือเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์ สวยงาม เต็มไปด้วยป่าเขาและร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
6 ความมั่นคงของประเทศ การก่อสร้างเขื่อนบางลางเป็นการสร้างงานขนาดใหญ่ช่วยให้คนมีงานทำ ทำให้ฐานะของราษฎรดีขึ้นและการจัดสรรให้ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในที่ทำกินใหม่มีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้เกิดเส้นทางคมนาคมหลายสายเชื่อมต่อกันทั้ง ทางบกและทางน้ำทำให้การติดต่อค้าขายมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วการอพยพราษฎรเข้าไป อยู่ในที่จัดสรรซึ่งได้จัดระเบียบชุมชนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านการปกครองและการให้ความ คุ้มครองแก่ราษฎรอย่างทั่วถึงเป็นผลทำให้ราษฎรเกิดความอบอุ่นมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นแสดงให้เห็นถึง ผลงานด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาลซึ่งมีต่อราษฎรในภูมิภาคนี้อย่างเห็นเด่นชัด
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster