Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

น้ำตกอินทสร
น้ำตกอินทสร ตั้งอยู่ห่างจากบ่อน้ำร้อนประมาณ2 กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเบตง 15 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากภูเขา รอบๆ บริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้มีลักษณะร่มรื่น และเป็นแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster