Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

เบตงในวันหน้า
นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย พื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร ประชากรกว่า 24,000 คน ประชากรแฝงประมาณ 5,000 คน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษกิจและการท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยประชากรประมาณ 60,000 บาทต่อคนต่อปี ในเขตเทศบาลมีธนาคาร 9 แห่ง ประชากรมีอาชีพเกษตรร้อยละ 80 คือทำสวนยางพาราและผลไม้ เบตงวันหน้า อาชีพทำธุรกิจการค้าและท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 18 และประกอบอาชีพอื่นๆประมาณร้อยละ 2 มีการขนส่งผลผลิตของเมืองเบตงออกจำหน่ายยังต่างประเทศ คือยางพารา ปีละประมาณ 50 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้ภาคเกษตรอื่นๆ เช่นการทำสวนผลไม้ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ปลูกดอกไม้เมืองหนาว และอาชีพเสริมต่างๆ ปีละประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนในด้านตลาดแรงงานนั้นอำเภอเบตงมีแรงงานประมาณ 25,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 550 ล้านบาท เมืองเบตงมีอากาศเย็นสบายมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภายในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมีโรงแรมจำนวน 19 โรง ห้องพักจำนวน 1,200 ห้อง
ปัจจุบันนี้เมืองเบตงและอำเภอเบตงนับวันจะเกิดความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นเพราะเกิดจากภาวะความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเมืองเบตง ก็เกิดปัญหาทางด้านการขาดแคลนสถานที่ซึ่งจะให้บริการและเอื้อต่อการประกอบอาชีพดำเนินการธุรกิจเบตงวันหน้า และการลงทุนของประชาชนและผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เทศบาลตำบลเบตง โดยคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอเบตงได้มีความเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีโครงการต่างๆ มากมายเพื่อ พัฒนาและปรับปรุง เบตง ให้สมบูรณ์แบบที่สุดโดยการดูแลของ นาย คุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง คนปัจจุบัน
การพัฒนาอำเภอเบตงในปัจจุบันซึ่งกำหนดโดย กรอ.อำเภอเบตง นับว่ามีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองชายแดนและสอดคล้องกับสถานการณ์แนวโน้มและแนวทางการพัฒนาเมือง ตามแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเบตง ประกอบด้วย
เบตงวันหน้า1. พัฒนาอำเภอเบตงให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง
2. พัฒนาอำเภอเบตงให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
3.เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถเพิ่มมูลค่าจากผลิตผลการเกษตรได้สูงขึ้น
โครงการต่างๆ ที่ได้คิดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายนี้ คือ
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการนี้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเมืองชายแดนโดยมุ่งเน้นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน มีทั้งหมด 15 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 โครงการก่อสร้างขยายถนนสุขยางค์ ตั้งแต่เขตเทศบาลถึง สามแยกถนนคงคา
1.2 โครงการก่อสร้างถนนมงคลวิถีตั้งแต่แยกถนนสุขยางค์ถึงแยกถนนคงคาเบตงวันหน้า
1.3 โครงการก่อสร้างถนนเทศกิจตั้งแต่แยกถนนสุขยางค์ถึงพื้นที่แหล่งเก็บน้ำ และพื้นที่ปลูกสวนป่าตามโครงการเงินกู้ OECF
1.4 โครงการปรับขยายถนนเข้าหมู่บ้านกาแป๊ะกอตอ ตั้งแต่สนามกีฬาถึงสามแยกกาแป๊ะกอตอ
1.5 โครงการปรับขยายถนนกาแป๊ะกอตอ
เบตงวันหน้า1.6 โครงการปรับขยายถนนเข้าหมู่บ้านจับยี่ลุ้ย
1.7 โครงการปรับขยายถนนภายในหมู่บ้านจับยี่ลุ้ย
1.8 โครงการปรับปนุงถนนสุขยางค์ ข.3
1.9 โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย ก.10
1.10 โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย ข.1
1.11 โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
1.12 โครงการก่อสร้างวงแหวนรอบใน
1.13 โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย ข.2
1.14 โครงการพัฒนาคลองเบตง ตั้งแต่สะพานคงคาถึงบริเวณบ้านนาข่อย
1.15 โครงการก่สร้างพัฒนาคลองเบตง ตั้งแต่บริเวณสะพานตัณฑ์วีระถึงบริเวณสะพานคงคา
2 โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเบตง
การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเบตงให้บังเกิดความสวยงามเพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเมืองเบตงและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเริมการท่องเที่ยวไทยโครงการต่างๆ ที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเบตงประกอบด้วย
2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดต้อนรับบริเวณศูนย์อำนวยการร่วมพลเรือน ทหาร ตำรวจ
2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสุดสยาม
2.3 โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบแสงสีไฟประดับเมืองย่านธุรกิจการค้า (ถนนสุขยางค์)
2.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนน้ำเบตงวันหน้า
2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนนกใต้สุดแดนสยาม
2.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กลางกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
2.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กลางเมือง (บริเวณใกล้อุโมงค์มงคลฤทธิ์)
2.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น
2.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอระฆัง
2.10 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณศาลาภิรมย์ทัศน์
2.11 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกา
2.12 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณข้างสะพานรัชมังคลาภิเษก
2.13 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านพักหัวหน้าศาล
2.14 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณวัดกวนอิม
เบตงวันหน้า2.15 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณสวนน้ำหน้าอาคารอเนกประสงค์พัฒนาศักยภาพเบตง
2.16 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลเบตง
2.17 โครงการปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณไปสนามเทนนิสใหม่
3 โครงการพัฒนาเมืองชายแดนเบตงด้านอื่นๆ นอกจากจะมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเบตงแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการเพื่อเป็นการรองรับด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540- 2544 ) ทั้งนี้เพื่อให้โครงการเหล่านี้เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องควบคู่กันไปครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
3.1 โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษาเบตงวันหน้า
3.2 โครงการก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน
3.3 โครงการก่อสร้างระบบการกำจัดมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน
3.4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาล 3
3.5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5
เบตงในวันนี้
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster