Make your own free website on Tripod.com

Background Changer 2

ออกแบบโดย : Hot Script

คำอธิบาย: เป็นปฏิกริยาของเมาส์ เพราะเมื่อคุณลากเมาส์ผ่านลิงค์เหล่านั้นสีของแบคกราวน์ ก็จะเปลี่ยนไป

ตัวอย่างทดลองใช้:

เลือกสีได้เลยครับ: Red | Blue | Green | Yellow

ขั้นตอนที่ 1: นำโค้ดข้างล่างนี้ใส่ไว้ในส่วน <head> ของเว็บเพจ

เลือกข้อความทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: จากนั้นก็นำโค้ดอีกส่วนที่เหลือวางไว้ในส่วน <body> ของเว็บเพจ

เลือกข้อความทั้งหมด