Make your own free website on Tripod.com

Button text Scroll

ออกแบบโดย : Hot Script

คำอธิบาย: ปุ่มนี้สามารถแสดงทั้งข้อความสกรอล์บาร์ และสามารถเป็นลิงค์ได้ด้วย

ตัวอย่างทดลองใช้:

ขั้นตอนที่ 1: นำสคริปต์ส่วนแรกใส่ไว้ในส่วน <head> ของเว็บเพจ

เลือกข้อความทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: นำสคริปต์ข้างล่างวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ และต้องอยู่ในส่วนของ <body>

เลือกข้อความทั้งหมด

สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ สคริปต์ข้างล่างนี้ซึ่งจะต้อง ใส่ไว้ใน <body> แท็กซ์ด้วย

onLoad="StartHeadliner()" onUnload="StopHeadliner()"