Make your own free website on Tripod.com

Currency Script

ออกแบบโดย Hot Script

คำอธิบาย : เป็นสคริปต์ที่สามารถแสดงชื่อของเงินตราแต่ละประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: นำสคิปต์ข้างล่างนี้ใส่ไว้ส่วนของ<body> ของเว็บเพจ

เลือกข้อความทั้งหมด