Make your own free website on Tripod.com
Tour  

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา เชื่อกันว่าเ ป็นที่สิงสถิตของเทพยดาผู้เป็นเจ้าของสถานที่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองยะลาและจังหวัดใกล้เคียง บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่นสวยงาม