Make your own free website on Tripod.com
Tour
วัคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
วัดคูหาภิมุข ห่างจากตัวเมืองไปตามถนน เพชรเกษม 7 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า "พ่อท่านบรรทม" ประดิษฐานอยู่ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ราว พ.ศ.1300
พระพุทธไสยาสน์องค์ที่เห็ฯอยู่ปัจจุบัน เป็นองค์ที่มีการบูรณะทับองค์เดิมไว้นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆกันมีถ้ำศิลป์ หรือถ้ำมืด ถายใน ถ้ำมีภาพเขียนตามผนังเป็นรูปต่างๆ ปัจจุบันมีไฟฟ้าตั้งเพื่อความสะดวกสบายของนัท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจ มาสักการะเที่ยวชมเป็นจำนวนมากแล้ว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่ง