Make your own free website on Tripod.com
Yala Municipality

เทศบาลนครยะลา
เทศบาลนครยะลา ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้รับการยก จากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538 ล่าสดปี 2540 ได้รับคัดเลือก จากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 5 เมืองนำร่องของโครงการเมืองน่าอยู่ (Healthy City)
เมืองยะลาเป็นเมืองที่ยอมรับว่า มีผังเมืองที่สวยที่สุดของประเทศไทย มีการจัดผังเมืองเป็นรูปใยแมงมุม และวงเวียนซ้อนกัซ้อนกันเป็นชั้น 3 วง มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นสัดส่วน ตรงใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชั้นในสุดเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ วงเวียน 2 และ 3 เป็นสถานที่ราชการ และบ้านพัก ถัดจากวงเวียน 3 ไปแล้วจะป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ย่านการศึกษา สวนสาธารณะและย่านพานิชยกรรม สิ่งสำคัญที่ประทับใจสำหรับผู้มาเยือน และถือเป็นเอกลลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองยะลาก็คือ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทำให้ประชาชนร่วมใจกันรักษาชื่อเสียงในเรื่องความสะอาดจนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองยะลาจนถึงปัจจุบัน