Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

ตำนานเรื่อง โต๊ะนิ
โต๊ะนิ เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งมีเชื้อสายเจ้านายราชตระกูล แสดงถึงการยกย่องนับถือด้วยความเคารพ บริเวณศาลโต๊ะนิโต๊ะนิที่ได้รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้านว่า เป็นคนดีมีอิทธิปาฏิหารย์สามารถช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนของชาวบ้านได้นั้น จะไดรับการยึดถือและกราบไหว้บูชาจากชาวบ้านในฐานะที่เป็น บุคคลศักสิทธิ์คนหนึ่งสืบทอดกันมาโต๊ะนิคนหนึ่งที่ได้รับการเคารพ นับถือกราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาจากชาวบ้านว่าเป็นผู้ศักสิทธิ์ มีอิทธิปาฏิหารย์มากสามารถบนบานให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้คือ รายาจาวัน
(รายา -ราชา จาวัน - แก้ว)
ตามประวัติศาสตร์ที่บอกเล่ากันมามีว่า มีเมืองรามันห์ (คือ อำเภอ รามันในปัจจุบัน) มีรายาหรือเจ้าเมืองปกครองดูแลติดต่อกันมาโดยมีวังประทับอยู่ที่โกตาบารู รายาจาวันเป็นเจ้าเมืองรามันห์คนหนึ่งที่ชอบการต่อสู้ผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ และรักการใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน มักจะชวนสมัครพรรคพวกตลอดจนข้าราชบริพารออกท่องเที่ยวป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ที่โปรดปรานที่สุดได้แก่การคล้องช้างซึ่งมีชุกชุมในเขตพื้นที่เบตงและบริเวณใกล้เคียงรายาจาวัน มีความเคร่งครัดทางศาสนา มีความเก่งกล้าในคาถาอาคมและ พิธีกรรมทางไสยศาตร์ต่างๆ ทั้งมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรทุกชนิดโต๊ะนิ
นอกจากนั้นยังมีจิตใจโอบอ้อมอารีจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในละแวกนั้น เมื่อมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหารายาจาวัน ให้เป็นผู้รักษาและหายเป็นปกติกลับไปทุกราย ชื่อเสียงรายาจาวันระบือไปทั่วสารทิศชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า โต๊ะนิ แสดงถึงความเคารพยกย่องอย่างสูง บ้านของรายาจาวันมีอยู่ 3 แห่ง คือ โกตาบารู เมืองรามันห์ ที่ เบตง และหมู่บ้านโกร๊ะ (ปัจจุบัน เป็นตำบลโกร๊ะ ประเทศมาเลเซีย) รายาจาวันได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ศพได้ถูกฝังไว้ที่โกร๊ะซี่งเป็นบ้านแห่งหนึ่งของท่าน แม้ว่าดต๊ะนิรายาจาวันจะถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่กิตติศัพท์คุณงามความดี ความโอบอ้อมอารีและความขลังของอาคมมิได้เสื่อมคลายไปจากพื้นที่นี้ ชาวเบตงได้ปลูกสร้างศาลขึ้นตรงที่ตั้งบ้านเดิมของท่านเรียกว่า ศาลเจ้าโต๊ะนิ
ปัจจุบันมีศาลเจ้าโต๊ะนิตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน เป็นที่นับถือกราบไหว้ของชาวเบตงและชาวจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจัดให้มีการสมโภชขึ้นทุกปี
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster