Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

YALA


betong
เบตง

การค้าและการบริการ
ศูนย์กลางการค้าขายและบริการของชาวอำเภอเบตงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเบตงอันเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าขายและการบริการที่มีความเจริญและความสำคัญรองจากเทศบาลนครยะลาการค้าในเบตง มีร้านค้าประเภทต่างๆ มากกว่า 1,000 ร้านตั้งแต่ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวจนถึงธุรกิจของรูปบริษัทจำกัด โดยเฉพาะธุรกิจประเภทบริการบางครั้งก็เป็นตัวบ่งชี้ระดับความเจริญอยู่พอสมควร อาทิเช่น อำเภอเบตง มีโรงแรมมากมาย มีห้องพักกว่า 1,200 ห้อง ในจำนวนนี้เป็นโรงแรมที่ทันสมัยมากกว่า 5 แห่งและ ธนาคาร จำนวน 9 ธนาคาร ไม่นับรวมธนาคารกรุงเทพพานิชยการ และธนาคารมหานคร แหล่งบันเทิงเริงรมย์ ประเภทดิสโก้เทค คาราโอเกะ ห้องอาหารที่มีนักร้องและเสียงดนตรีมากมาย กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพขับรถโดยสารระหว่างอำเภอเบตงปลายทางอำเภอเมืองยะลา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือคิวรถมากกว่า 6 กลุ่ม แยกได้ 3 ประเภท คือ
รถตู้
รถแท็กซี่ และ รถเมล์
ธนาคารนอกจากนั้นธุรกิจการค้าที่ซื้อขายกันระหว่าง 2 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย) ก็มีมูลค่าสูงมากโดยเฉพาะผลผลิตยางพาราลักษณะต่างๆ ของอำเภอเบตง ส่งออกผ่านศุลกากรอำเภอเบตงทั้งหมด สิ้นค้าที่ประเทศมาเลเซียซื้อจากไทยมากรองลงมา ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล ตลอดถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 336 ล้านบาท ในขณะที่ อำเภอเบตงนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซียก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 43 ล้านบาท สินค้าหลัก ได้แก่ ไม้แปรรูปมูลค่าทางการค้าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกากรอำเภอเบตง ตลอดถึงการโอนเงินผ่านระบบธนาคารเท่านั้น ยังมีธุรกิจนอกระบบอีมากมายซึ่งประมาณค่ามิได้
การแบ่งเขตการปกครอง
จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตรของอำเภอเบตงแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ระดับคือ
1. ในฐานะเป็นส่วนราชการย่อยของระดับภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล ได้แก่
ตำบลอัยเยอร์เวง
ตำบลตาเนาะแมเราะ
ตำบลยะรม
ตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลเบตง
รวมทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน
2. ในฐานะเป็นส่วนราชการระดับท้องถิ่น มีเทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเบตง และมีองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง คือ
อ.บ.ต. อัยเยอร์เวง
อ.บ.ต.าเนาะแมเราะ
อ.บ.ต.ยะรม และ
อ.บ.ต.ธารน้ำทิพย์
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster